O nás

Reklamační řád:

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruka zaniká v následujících případech:
•vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace
•porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
•nevhodným používáním zboží
•nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem
•neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
•zboží bylo poškozeno živly
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.třicetidenní.
Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.
Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího.V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení k tomu určené osoby

Adresa pro zasílání reklamací a vracení zboží:

STORKY BAREFOOT
Pekařská 42
602 00, Brno

Tento reklamační řád je součástí komplexních obchodních podmínek.